ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

ΦΩΣ-ΓΙΑ Ο,ΤΙ ΑΝΑΒΕΙ

Επιστροφές προϊόντων/ Δικαίωμα Υπαναχώρησης:

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα3ε – 3ι της ΥΑ 5338/2018 Κωδικοποίηση του ν.2551/1994 σε ενιαίο κείμενο, αν επιθυμείτε να επιστρέψετε το/α προϊόν/τα που έχετε αγοράσει, έχετε τη δυνατότητα να το κάνετε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παραλαβής, μόνο εφόσον το/α προϊόν/τα βρίσκεται/ονται ακριβώς στην ίδια κατάσταση στην οποία παρελήφθη/σαν και υπό την προϋπόθεση ότι συνοδεύεται/ονται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα που αποδεικνύουν την πραγματοποίηση της συναλλαγής (δικαίωμα υπαναχώρησης).Η επιστροφή μπορεί να πραγματοποιηθεί με ένα από τους ακόλουθους 2 τρόπους:

1| Παραδίδοντας το/τα στην αρχική κατάσταση και συσκευασία σε οποιοδήποτε κατάστημα ΦΩΣ-ΓΙΑ
Ο,ΤΙ ΑΝΑΒΕΙ (πατήστε για τις διευθύνσεις των καταστημάτων),ή στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας (Κολοκοτρώνη 29 &Τατοϊου, 146-71 Ν. Ερυθραία, τηλ. 210 3307730), προσκομίζοντας την απόδειξη αγοράς ή το τιμολόγιο, καθώς και το Έντυπο Υπαναχώρησης συμπληρωμένο (για το Έντυπο Υπαναχώρησης, πατήστε εδώ).

2| Αποστέλλοντας το/τα, με δικά σας έξοδα, στην αρχική του κατάσταση και συσκευασίαστα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας ΦΩΣ-ΓΙΑ Ο,ΤΙ ΑΝΑΒΕΙ (Κολοκοτρώνη 29 &Τατοϊου, 146-71 Ν. Ερυθραία,τηλ. 210 3307730)εσωκλείοντας την απόδειξη αγοράς
ή το τιμολόγιο, καθώς και το Έντυπο Υπαναχώρησης συμπληρωμένο (για το Έντυπο Υπαναχώρησης, πατήστε εδώ).

Επισημαίνεται ότι η ευθύνη απώλειας, βλάβης ή καταστροφής του/ων προϊόντος/ων βαραίνει εξολοκλήρου τον πελάτη μέχρι την παραλαβή του/των προϊόντος/ων από την Εταιρεία.

Πριν από κάθε επιστροφή παρακαλώ όπως επικοινωνείτε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Εταιρείας είτε μέσω τηλεφώνου στο τηλ. 210 7525288 - 2103307730 (αστική χρέωση) είτε μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: order@fos.gr, συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας την ειδική φόρμα (για το ΈντυποΥπαναχώρησης, πατήστε εδώ)

Από τις επιστροφές εξαιρούνται τα προϊόντα STOCKITEM.

Αναλυτικότερα, βάσειτου Ν.2551/1994 (ΦΕΚ 191Α) όπως κωδικοποιήθηκε και ισχύει δυνάμει τηςΥ.Α. 5338/2018 (ΦΕΚ40Β), ισχύουν τα εξής:

Ο Πελάτης μπορεί να επιστρέψει εύκολα τα προϊόντα που έχει αγοράσει από το ηλεκτρονικό κατάστημα επειδή απλά άλλαξε γνώμη, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή τους. Ο Πελάτης μπορεί να παραδώσει τα προϊόντα απευθείας σε οποιοδήποτε κατάστημα ΦΩΣ-ΓΙΑ Ο,ΤΙ ΑΝΑΒΕΙ ή στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας ή να τα αποστείλει με δικά του έξοδα στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας ΦΩΣ-ΓΙΑ Ο,ΤΙ ΑΝΑΒΕΙ. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, ο Πελάτης οφείλει πριν από την επιστροφή των προϊόντων να επικοινωνεί με το τμήμα Εξυπηρέτησης πελατών της Εταιρείας, είτε μέσω τηλεφώνου στο τηλ: 210 7525288 – 210 3307730 (αστική χρέωση), είτε μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: order@fos.gr). Ειδικότερα, ο Πελάτης έχει το ανωτέρω δικαίωμα να επιστρέψει προϊόν που έχει αγοράσει από το ηλεκτρονικό κατάστημα χωρίς να αναφέρει τους λόγους, υπό τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

 • (α) Εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών (όταν πρόκειται για υπηρεσίες) ή από την παραλαβή (όταν πρόκειται για προϊόντα) και σε περίπτωση πολλών αγαθών παραγγελθέντων από τον Πελάτη με μια παραγγελία και παραδιδόμενων χωριστά, ο Πελάτης δικαιούται να υπαναχωρήσει από την πώληση, από τον χρόνο παραλαβής και του τελευταίου προϊόντος.

 • (β) Η επιστροφή αυτή είναι αναιτιολόγητη και ο Πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην άριστη κατάσταση που το παρέλαβε. Ειδικότερα, το επιστρεφόμενο προϊόν θα πρέπει να μην έχει χρησιμοποιηθεί, να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, όπως ακριβώς πριν την πώληση του, στην πλήρη αρχική του συσκευασία, χωρίς σκισίματα ή φθορές/αλλοιώσεις και με όλα τα περιεχόμενα της αρχικής συσκευασίας (έντυπα οδηγιών χρήσεως, χαρακτηριστικών και εγγυήσεων, κ.τ.λ.). Επιπλέον, για να γίνει δεκτή επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να επιδεικνύεται το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς (απόδειξη λιανικήςή τιμολόγιο).

 • (γ) Η επιστροφή γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον προηγουμένως ο Πελάτης έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η Εταιρεία για την αποστολή του προϊόντος σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του.

 • (δ) Ο πελάτης οφείλει να δηλώσει εγγράφως την πρόθεσή του για την επιστροφή των προϊόντων με τη συμπλήρωση της ειδικής φόρμας και αποστολή της α) είτε στη ταχυδρομική διεύθυνση της Εταιρείας («ΦΩΣ-ΓΙΑ Ο,ΤΙ ΑΝΑΒΕΙ Κολοκοτρώνη 29 &Τατοϊου, Τ.Κ. 146-71 Ν. Ερυθραία), β) είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση order@fos.gr, ή γ) με παράδοση της φόρμας μαζί με τα προϊόντα σε οποιοδήποτε κατάστημα σύμφωνα με τα οριζόμενα υπό 1 ανωτέρω. Αντίγραφο της εν λόγω φόρμας πρέπει να συνοδεύει τα προϊόντα, ανεξαρτήτως εάν έχει σταλεί προηγουμένως με έναν από τους ανωτέρω τρόπους.

 • (ε) Ο Πελάτης υποχρεούται να επιστρέψει τα προϊόντα εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία κοινοποίησε την πρόθεση επιστροφής αυτών με έναν από τους τρόπους που αναφέρονται ανωτέρω υπό 1 και/ή 2.

 • (στ) Κατόπιν της δήλωσης επιστροφής των προϊόντων, η Εταιρεία υποχρεούται να αποδώσει στον Πελάτη το τίμημα που εισέπραξε. Στην περίπτωση χρέωσης του Πελάτη μέσω πιστωτικής κάρτας, η Εταιρεία, εφόσον έχει εισπράξει το τίμημα από την Τράπεζα, θα υποχρεούται να ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η Τράπεζα θα προβεί σε κάθε προβλεπόμενη ενέργεια. Η Εταιρεία κατόπιν της ενημέρωσης αυτής ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από τη σύμβαση που έχει καταρτιστεί μεταξύ της εκδότριας τράπεζας και του Πελάτη. Στην περίπτωση που ο πελάτης πραγματοποίησε την πληρωμή της παραγγελίας του με PayPal, η Εταιρεία θα καταθέσει τα χρήματα που αντιστοιχούν στο τίμημα του προϊόντος σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξει ο πελάτης. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που ο Πελάτης πραγματοποίησε την πληρωμή της παραγγελίας του με αντικαταβολή. Στην περίπτωση που ο Πελάτης είχε επιλέξει την δυνατότητα «παραλαβή από το κατάστημα», η επιστροφή των χρημάτων σε αυτόν θα γίνεται από οποιοδήποτε κατάστημα ΦΩΣ-ΓΙΑ Ο,ΤΙ ΑΝΑΒΕΙ.

 • (στ) Η επιστροφή του τιμήματος λόγω υπαναχώρησης στον Πελάτη θα γίνεται το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) εργασίμων ημερών από την χρόνο που η Εταιρεία έλαβε αποδεδειγμένα γνώση για την υπαναχώρησή του.

 • (ζ) Δεν επιστρέφονται δαπάνες παράδοσης.

 • (η) Ο Πελάτης ευθύνεται να αποζημιώσει την Εταιρεία, εάν έκανε χρήση άλλη από εκείνη που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών στο διάστημα μέχρι τη δήλωση της επιστροφής, η δε Εταιρεία δικαιούται να συμφωνήσει με τον Πελάτη την αποζημίωσή της ακόμα και με αμοιβαίο συμψηφισμό.

 • (θ) Προϊόν το οποίο είχε πωληθεί με επιπλέον δώρο θα πρέπει να επιστραφεί μαζί με το επιπλέον δώρο, διαφορετικά η αξία του δώρου θα αφαιρεθεί από το επιστρεφόμενο ποσό.

 • (ι) Το δικαίωμα επιστροφής/υπαναχώρησης δεν εφαρμόζεται εφόσον το τίμημα των προϊόντων έχει καταβληθεί σε φυσικό κατάστημα ΦΩΣ-ΓΙΑ Ο,ΤΙ ΑΝΑΒΕΙ και ταυτόχρονα έχει παραληφθεί από φυσικό κατάστημα, καθώς η πώληση δεν θεωρείται ότι τελέστηκε από απόσταση ή στις περιπτώσεις που τα προϊόντα δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας (π.χ. ακουστικά, handsfreeκλπ) ή προϊόντα που έχουν χρησιμοποιηθεί ή σφραγισμένα έγγραφα (π.χ. συνδέσεις ρεύματος που έχουν ενεργοποιηθεί.

Διατηρούμε το δικαίωμα να μην κάνουμε δεκτή την επιστροφή προϊόντων μεγάλης αξίας (άνω των 250€) ή προϊόντων που αγοράστηκαν με ειδική παραγγελία για τον συγκεκριμένο πελάτη.

Ακύρωση παραγγελίας:

Συνήθως οι παραγγελίες αποστέλλονται σε 4 εργάσιμες ημέρες. Η ορολογία Διαθέσιμο δε σημαίνει απαραίτητα ότι είναι διαθέσιμο εντός του καταστήματος, δύναται να σημαίνει ότι υπάρχει σαν κωδικός στην αποθήκη του κατασκευαστή και μετά από την παραγγελία του πελάτη μπορεί να φτάσει στο κατάστημά μας εντός 4 ημερών όπου και μετά αυτών να πραγματοποιηθεί η αποστολή ή η παράδοση του προϊόντος στον πελάτη. Είναι δυνατόν να ακυρώσετε την παραγγελία σας πριν την αποστολή του προϊόντος.  Η ακύρωση είναι δυνατή με τηλεφωνική επικοινωνία στο τηλέφωνο 210 7525288 – 210 3307730 ή μέσω email στο order@fos.gr.

Copyright © 2018 - 2022FOS / Support & Marketing by Fixit