ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Εγγύηση προϊόντων:

  • Παρέχεται εμπορική εγγύηση για όλους τους λαμπτήρες LED και τα φωτιστικά LED διάρκειας δύο (2)ετών , η οποία αρχίζει από την ημερομηνία αγοράς , εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά, στην οικεία συσκευασία. Η εν λόγω εγγύηση παρέχεται αποκλειστικά για την Ελληνική επικράτεια.

  • Αναφορικά με τα λοιπά προϊόντα, οι εκάστοτε εμπορικές εγγυήσεις, εάν υπάρχουν, παρατίθενται στα χαρακτηριστικά του οικείου προϊόντος.

  • Η εγγύηση ενός προϊόντος σε καμία περίπτωση δεν καλύπτει βλάβες που προκλήθηκαν από κακό χειρισμό, εσφαλμένη χρήση, λάθος σύνδεση,κακή ή λάθος τοποθέτηση, χρήση σε διαφορετική τάση ρεύματος από την υποδεικνυόμενη, βραχυκύκλωμα, πυρκαγιά, υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία, υγρασία, καιρικά φαινόμενα (ενδεικτικά: κεραυνό, πλημμύρα, έκθεση σε ήλιο, κλπ).Επιπλέον, η εγγύηση δεν παρέχει κανένα δικαίωμα χρηματικής αποζημίωσης, παρά μόνο την επισκευή ή την αντικατάσταση του προϊόντος (κατ΄επιλογήν της εταιρείας μας). Οποιαδήποτε άλλη δαπάνη δεν γίνεται αποδεκτή.

Copyright © 2018 - 2022FOS / Support & Marketing by Fixit