Προστασία από την παράνομη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας

Όπως ίσως ήδη γνωρίζετε, o Ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) ισχύει από τις 25 Μαΐου 2018. Ο Κανονισμός αποσκοπεί να διασφαλίσει ότι τα προσωπικά δεδομένα των ατόμων χρησιμοποιούνται μόνο για νόμιμους σκοπούς και ότι το είδος, η ποσότητα και η διάρκεια τήρησης αυτών δεν υπερβαίνει το αναγκαίο μέτρο. Επιπλέον, τα άτομα έχουν το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα τους, τα δικαιώματα διόρθωσης και περιορισμού, τα δικαιώματα διαγραφής και μεταφοράς σε αρχείο, καθώς και το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης ως προς την επεξεργασία.
Η εταιρεία μας χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα σας για τον σκοπό για τον οποίο συνελέγησαν. Δεν τα διαβιβάζει σε τρίτους παρά μόνο με την ρητή και ειδική συγκατάθεσή σας ή εκτός εάν κάτι τέτοιο προβλέπεται από τον νόμο.